ವಿವೇಕಮಾಲೆ

ವಿವೇಕಮಾಲೆಯು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಇಚ್ಛೆಯ ತರುಣ ಪಡೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ! ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಾತು ಒಂದೇ. ಯುವಕರು ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ,  “ಕಬ್ಬಿಣದಂಥ ಮಾಂಸಖಂಡ, ಉಕ್ಕಿನಂಥ ನರಮಂಡಲ, ಮಿಂಚಿನಂಥ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ” ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಈ ಮಾತನ್ನೇ ಆದರ್ಶವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು  ವಿವೇಕಮಾಲೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ…
View Post