ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೂ ಶಿವ 20.10.2019

ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾನಾ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವ ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ಅಂತಹ ಭಗವಂತ  ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫೋಟೋಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೈಯಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ನಾವುಗಳು, ಯಾರೋ  ಬಂದು  ಈ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಊರಿನ…
View Post